لطفاً جهت انجام پرداخت های خود به یکی از روش های زیر اقدام نمایید:
از درگاه كدام بانك مايل به انجام تراكنش مي باشيد؟
بانك پاسارگاد بانك ملت

نام و نام خانوادگی :
توضیح ( علت پرداخت ) :
شماره تماس :
مبلغ پرداخت(به ريال) :

در پرداخت دستی می توانید به یکی از روش های زیر مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید:
  1. مراجعه به شعب بانک ها ، واریز مبلغ مورد نظر و ثبت شماره سریال فیش واریزی.
  2. انتقال وجه از طریق کارت به کارت در دستگاه های خودپرداز و ثبت شماره ارجاع یا پیگیری.
  3. پرداخت از طریق اینترنت بانک و ثبت شماره تراکنش.


مبلغ واریزی : ريال تاریخ واریز وجه: / /
نقدی ، واریز به حساب ، شماره سریال فیش بانکی :
کارت به کارت ، از طریق دستگاه خودپرداز به کارت ، 4 رقم آخر کارت شما
اینترنت بانک، به حساب از حساب شماره:اطلاعات حساب های ما در جدول زیر قابل مشاهده است (نام صاحب حساب : احسان مطلبی)

شماره کارت

شماره حساب

بانک

6104-3372-3817-7511

2102756864

ملت

6037-9918-0977-1631

0104299807004

ملی

5022-2910-4167-5842

344-8000-675036-1

پاسارگاد